Contract

Overeenkomst (download hier een afdrukbare / aanpasbare versie)

Ondergetekenden, hierna te noemen “partijen”.

Bert Buiskool gevestigd/wonende te Meppel, hierna te noemen: “Fotograaf “

……………………………………gevestigd/wonende te …………………. …hierna te noemen: “Model” komen het volgende overeen:

 Artikel 1
 Het Model zal poseren voor de Fotograaf, en de Fotograaf zal foto’s maken van het Model op:

Datum:………/………/…………………………        Plaats van de fotosessie: Meppel / Anders: ………………………….

De overeengekomen poseercategorie is (aankruisen wat van toepassing is):

 ¤ Portret / Fashion ¤ Badmode ¤ Lingerie

Alleen van toepassing voor modellen boven de 18 jaar.

¤ Topless ¤ Esthetisch / bedekt naakt ¤ Naakt

Poseervergoeding:

␣ TFCD: Het model krijgt de CD met alle foto’s, waarvan minstens 5 bewerkt.

␣ TFP: Het model krijgt de CD met alle foto’s, waarvan minstens 5 bewerkt. Daarnaast ontvangt het model één print van 20 x 30 cm.

␣ TFD: Het model ontvangt een bestand met alles foto’s, waarvan minstens 5 bewerkt.

Voor de betekenis van de poseercategorieën wordt verwezen naar artikel 2 van deze overeenkomst.

Voor de betekenis van de beloningswijze TFP en/of TFCD wordt verwezen naar artikel 4 van deze overeenkomst.

Het model stemt toe dat de foto’s voor eventuele promotionele doeleinden gebruikt mogen worden. Denk aan vakbladen, tijdschriften, reclamedoeleinden, stockplaatjes, webside van de fotograaf enz.

Voor commerciële doeleinden wordt een ander contract gemaakt.

Artikel 2
De bij artikel 1 overeengekomen poseercategorie betekent het volgende:
a. Portret / Fashion: Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel gekleed staat afgebeeld, daaronder niet begrepen lingerie en badkleding.
b. Lingerie / Badmode Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel in badkleding of lingerie staat afgebeeld.
c. Topless Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model staat afgebeeld, met de tepels geheel of gedeeltelijk zichtbaar afgebeeld op de foto, terwijl de schaamstreek echter niet zichtbaar is afgebeeld op de foto.
d. Esthetisch / bedekt naakt Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model staat afgebeeld, met de tepels geheel of gedeeltelijk zichtbaar afgebeeld op de foto, terwijl de schaamstreek geheel of gedeeltelijk of niet zichtbaar is op de foto. (eventueel doorhalen wat niet van toepassing is)
e. Naakt Hieronder wordt verstaan foto’s waarop het model geheel of gedeeltelijk ongekleed staat afgebeeld. De tepels en/of geslachtsdelen zijn zichtbaar afgebeeld op de foto.

Artikel 3
Met betrekking tot foto’s die gemaakt zijn en vallen in een poseercategorie die niet is overeengekomen bij artikel 1 van deze overeenkomst, wordt uitdrukkelijk bepaald dat het Model alle vormen van gebruik van deze foto’s verbiedt op grond van haar recht op persoonlijke levenssfeer en haar portretrecht tenzij anders overeengekomen in een schriftelijke verklaring.

Artikel 4
De bij artikel 1 overeengekomen beloningswijze betekent het volgende: Het Model krijgt binnen twee maanden een aantal prints zoals overeengekomen bij artikel 1 en een CD-ROM / bestand met de overige foto’s op CD-ROM gestuurd naar het onderaan deze overeenkomst vermelde postadres van het Model. De foto’s zullen op de CD-ROM / bestand worden geplaatst in een resolutie minimaal van 180 dpi, afdrukbaar op 10 x 15 cm formaat papier en in bestandsformaat JPEG.

Alle partijen bij deze overeenkomst mogen de foto’s op hun internetsite, in hun portfolio en voor persoonlijke promotiedoeleinden gebruiken en vermenigvuldigen. Commercieel gebruik door model is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf. Het is verplicht dit bij gebruik van de foto’s door Model vermelden dat het copyright van de foto’s berust bij de fotograaf. Het portretrecht van de foto’s berust bij het Model.

Artikel 5
De poseervergoeding (indien van toepassing) is verschuldigd zodra dit contract getekend is. De poseervergoeding wordt aan het einde van de fotosessie contant uitgekeerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien de poseervergoeding later wordt betaald, zal dat zijn uiterlijk twee maanden na de datum van de fotosessie. De ondertekening van dit contract vormt géén bewijs dat de poseervergoeding betaald is.

Artikel 6
Het is uitdrukkelijk verboden (delen van) de foto’s te gebruiken of laten gebruiken voor het vervaardigen van montages die afbreuk doen aan het oorspronkelijke onderwerp c.q. ontwerp van de opdracht of die de intenties, de integriteit en/of de persoonlijke levenssfeer van het Model of de Fotograaf kunnen schaden.

Uit oogpunt van geldend fatsoen zal de fotograaf de menselijke waarde en de persoonlijke integriteit van het model niet aantasten, en noch de fotograaf of het model zal de resultaten of feiten voortvloeiend uit deze overeenkomst opzettelijk tot schade aan de ander benutten.

Artikel 7
Bij vermelding van de naam van het Model door één der contractspartijen, is het toegestaan de volgende naam te gebruiken.

“ …………………………………………………..” (echte, of verzonnen naam)

Artikel 8
De Fotograaf zal informatie die inbreuk kan maken op de persoonlijke levenssfeer van het Model, daaronder begrepen persoonsgegevens, niet aan derden verstrekken, tenzij het Model hiervoor voorafgaand toestemming heeft gegeven.

Artikel 9
Levering van afdrukken, digitale bestanden enzovoorts die geen onderdeel uitmaken van de overeengekomen beloning vindt plaats tegen de gebruikelijke tarieven van de Fotograaf.

Artikel 10
De voorwaarden in dit contract zijn geldig in alle landen van de wereld. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor eventuele geschillen kiezen partijen woonplaats te Almere en verklaren zij de Kantonrechter c.q. de Rechtbank te Almere bevoegd over alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst te oordelen.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend,

Plaats: ……………………………….              __________________, handtekening Model

Datum:……………………………….               __________________, handtekening Fotograaf

Indien het model 18 jaar of jonger is, dienen er twee handtekeningen te zijn van de ouders en/of voogd.

Volledige naam ouder/voogd 1 Handtekening ouder/voogd

1 Volledige naam ouder/voogd                                                              2 Handtekening ouder/voogd 2

 

 

Gegevens Model:

………………………………………… …………………. E-mail:……………………………………………………………

 Naam:…………………………………………………… Straat:…………………………………………………………….

Postcode …………………………………………………Woonplaats:……………………………………………………

T elefoon:…………………………………………………Mobiel:…………………………………………………………..


Featured Photos

Protected: Anja Posted by author icon admin Nov 7th, 2011 | Comments Off
Bianca 2x – Cl... Posted by author icon admin Aug 11th, 2011 | Comments Off
Bianca 2x – Bo... Posted by author icon admin Aug 11th, 2011 | Comments Off

Random Photos

Britt Portret Posted by author icon admin Aug 11th, 2011 | Comments Off
Mariette – Bad... Posted by author icon admin Aug 11th, 2011 | Comments Off
Bianca 2x – Li... Posted by author icon admin Aug 11th, 2011 | Comments Off

Top Rated

Anne2-Lingerie Posted by author icon admin
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Loading...
Bianca-Portret Posted by author icon admin
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Loading...
Bianca – Class... Posted by author icon admin
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Loading...